Avís Legal

Amb cumpliment del deure d’informació general establert a l’artícle 10 de la Lei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, s’informa als usuarios d’aquesta web que el titular és:

CULTURA AQUÍ Y AHORA S.L.
B16503211
Gran Via Asima 20, 2º , oficina 19.
Polígono de Son Castelló, 07009 Palma (Mallorca)

Contacte: info@glopmarket.com

1. CONDICIONS D’ÚS I SEGURERTAT

L’usuari quan accedeix a la web ho fa pel seu propi compte i risc. No puc garantir ni la rapidesa, ni la no interrupció, ni l’absència de virus en la web. Així mateix, no podré ser considerada responsable per qualsevol dany derivats de l’utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Com a usuari d’aquest lloc, a l’hora de fer comentaris, ets responsable dels continguts que aportacions, així com dels enllaços als quals et remetis. Els comentaris es publicaran prèvia revisió i aprovació. Em reservo el dret a eliminar els continguts aportats pels usuaris que consideri necessaris en cas de possibles danys a tercers o al propi lloc web.

2. DRETS  DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

Queden reservats tots els drets, incloent, però no limitat a qualsevol dels drets d’autor, marques registrades i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual sobre aquest lloc web i els seus continguts. L’ús dels drets i propietats d’aquest lloc web requereix el consentiment explícit per escrit i per endavant. No s’ofereix cap llicència implícita o explícita als drets per a fer ús, comercial o no, del seu lloc web sense autorització expressa i prèvia.

3. ENLLAÇOS
3.1. Enllaços a altres llocs web:

En el Sitio Web, el Usuario podrá encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes botones, links, banners, etc., los cuales son gestionados por terceros. Cultura Aquí y Ahora S.L. no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web a los que se establecen enlaces desde el Sitio Web. En consecuencia, Cultura Aquí y Ahora S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se establece un enlace desde el Sitio Web, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.

El establecimiento de cualquier tipo de enlace por parte del Sitio Web a otro sitio web ajeno no implica que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre Cultura Aquí y Ahora S.L. y el responsable del sitio web ajeno.

Al Lloc web, l’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals són gestionats per tercers. Cultura Aquí i Ara S.L. no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals s’estableixen enllaços des del Lloc web. En conseqüència, Cultura Aquí i Ara S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

L’establiment de qualsevol mena d’enllaç per part del Lloc web a un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Cultura Aquí i Ara S.L. i el responsable del lloc web aliè.

3.2. Enllaços a altres llocs web amb destinació al lloc web:

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

L’enllaç solament es dirigirà a la Pàgina Principal o Home del Lloc web, dirigeixen cap cas estaran permesos els deep-links.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL de Glop! Market i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc web. En cap cas, tret que Cultura Aquí i Ara S.L. l’autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.

En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que Cultura Aquí i Ara S.L. ha autoritzat tal enllaç, tret que Cultura Aquí i Ara S.L. ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc web correctament desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de Cultura Aquí i Ara S.L. i/o del Lloc web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

Cultura Aquí i Ara S.L. no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

Cultura Aquí i Ara S.L. no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

Cultura Aquí i Ara S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web, en concret a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

3.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web:

Cultura Aquí y Ahora S.L. no garantitza la licitut, fiabilitat i utilitat dels serveis cedits per tercers d’aquesta pàgina o sobre els que Cultura Aquí y Ahora S.L. únicament actuï com a simple rol publicitari.  

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les parts acorden que, en cas de qualsevol disputa relaciona amb el Servei (incloent però no limitant a les presents Condicions Generals), únicament als Tribunals competents de la ciudad de Palma.